زکات


زکوٰۃ

خداوند متعال مي فرمايد: اي مومنين شما زکات بدهيد.

انواع زکات

زکات بر دو نوع است:زکات واجبي و زکات مستحبي. بر حيوانات ، نباتات و معدنيات زکات واجب است. از حيوانات بر شتر، گاو و گوسفند زکات واجب مي شود. از نباتات گندم،جو، خرما و کشمش و از معدنيات بر طلاء و نقره زکات واجب است.