نماز


نماز

نمازهاي يوميه پنچ تا مي باشند

نماز فجر: اين نماز مشتمل بر دو رکعت است. دانستن اين امر واجب است که اول وقت نماز فجر طلوع صبح صادق است.اين (صبح صادق) تاباني است که تدريجا تا طلوع آفتاب روشن تر مي شود و آخر وقت نماز فجر لحظي قبل از طلوع آفتاب است.

نماز ظهر:اين نماز داراي چهار رکعت است.اول وقت نماز ظهر گذاشتن ده درجه آفتاب از وسط آسمان است و آخر وقت آن سايه همه چيز دوبرابر از خودش شود. در اين سايه آن سايه شمرده نمي شود که در مناطق کوهستاني در وقت استواء ديده مي شود و در مناطق بياباني دو برابر شدن سايه است چون در آن مناطق در وقت استوا سايه ديده نمي شود.

نماز عصر: اين نماز مشتمل بر چهار رکعت است.اول وقت نماز عصر آخر وقت نماز ظهر است و هيچ فاصله اي بين اين دو نيست.آخر وقت نماز عصر لحظه اي قبل از غروب آفتاب است.

نماز مغرب:اين نماز داراي سه رکعت است.اول وقت نماز مغرب غروب طلوع آفتاب و در افق بيابان لحظه اي قبل از غروب شفق احمر و در مناطق کوهستاني لحظه اي قبل از غروب شفق ابيض است.

نماز عشاء: اين نماز داراي چهار رکعت است.اول وقت نماز عشاء غروب شفق است و فاصله اي بين اين دو نماز نيست و آخر وقت اين نماز لحظه اي قبل از طلوع صبح صادق است. اگر بنابر عذر شرعي نماز تا لحظه اي قبل از طلوع صبح صادق تاخير شود اين نماز ادا است نه قضا.بدون عذر شرعي عمدا تاخير کردن نماز عشاء تا نصف شب بلکه تا يک سوم شب درست است.

نماز جمعه:وقت نماز جمعه همان اول وقت نماز ظهر است. اين نماز بدون جماعت برگزار نخواهد شد نيز تاخير انداختن نماز جمعه تا نماز عصر جائز نمي باشد.