رفع اختلاف


رفع اختلاف اصولي و فروعي بين امت محمدي نيز رفع اختلاف اصولي بين اديان عالم و انتخاب راه اعتدال در معاملات.