تبيين مسائل فروعي به نحو سهل و آسان


تبيين مسائل فروعي به نحو سهل و آسان براي امت محمدي و رفع بدعات از شريعت .