نوربخشیہ آئی تی تیم


سرپرست اعلیٰ

پیر طریقت حضرت سید محمد شاہ نورانی مد ظلہ

نگران اعلیٰ

پیرزادہ سید شمس الدین الموسوی

 

نگران

اعجاز حسین غریبی

سید بشارت حسین تھگسوی

 


مھندس ھای نرم افزار

محمد جعفر بلتی

عابد حسین ھلدی

اشرف حسین کریسی

لیاقت اشرف کریسی


طراح گرافکی

افضل بلتی

 


مدیر رابطہ عمومی

سید ازلان شاہ شگری