ایمان بر ملائک


باب پنجم :اعتقاد بفرشتگان

وواجب است اینکہ اعتقاد کنی کہ فرشتگان آسمان وزمین بندگان خداوند اند وبامر خدا عمل نمایندہ اند ووسایط اند میان خداوپیغمبران وبندگان صالح او کہ تبلیغ می نمایند بسوی ایشان رسالتہای الہی را بوحی والہام وبہ رؤیۃ صادقہ یاآنکہ وسیلہ اند میان خدا ومخلوقات او بایصال آثار صنعت او سبحانہ تعالی بسوی ایشان ومتصف نمی شوند بذکورت و انوثہ۔