فرائض


تعارف

فرض به معني اين است که از دليل قطعي ثابت شود يعني در اثبات آن هيچ شکي وارد نيست. منکر فرضيت آن کافر مي شود واگر کسي بدون عذر شرعي آن را ترک کند او فاسق و مستحق عذاب مي باشد.

کلمه شهادتين

نماز

روزه

زکات

حج خانه خدا