مجاهده و اعتکاف


جهاد يک واژه عربي است که معني لغوي آن سعي و کوشش است: اما در اصطلاح جهاد بر دو نوع تقسيم مي شود : جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اصغر جنگ و جدال بر عليه دشمنان اسلام و مسلمين گفته مي شود اما جهاد اکبر جهاد بالنفس است.عمل جهاد اکبر را مجاهده گفته مي شود.
اعتکاف از ماده “کف” در لغت بمعني باز داشتن است اما در اصطلاح عبادت مستحبي است که در خلوت نشيني انجام مي دهد.